Besluiten college gemeente Tiel

Tiel - De besluiten van het college van de gemeente Tiel (13 oktober)


Sluitende meerjarenbegroting

Het college is er in geslaagd om voor de komende jaren een sluitende begroting op te stellen waarin bestaande voorzieningen in stand blijven en ruimte is voor investeringen. Om dit mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig. De keuzes van het college zijn nog niet definitief. De raad beslist op 11 november 2020 of zij meegaat in dit voorstel of wijzigingen aanbrengt.
Om te investeren en ons huishoudboekje gezond te houden, moeten we keuzes maken. Dit zijn keuzes voor de korte en lange termijn. Zonder maatregelen hebben we de komende jaren een fors tekort. We moeten daarom in 2021 ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen en in 2022 daar bovenop weer zo’n 2 miljoen. Dat vraagt om lastige keuzes voor bezuinigingen en verhoging van belasting en tarieven. Ondanks de grote opgave is het gelukt om inwoners die hulp of zorg nodig hebben zoveel mogelijk te ontzien. Ook behouden we alle grote voorzieningen in Tiel zoals voor sport en cultuur. Verder doet het college voorstellen voor investeringen, zoals in onderwijs, wonen, wegen en binnenstad. Deze voorstellen komen voort uit de toekomstvisie om de stad aantrekkelijk te houden.

Visie Strategie & Actieplan Stadspromotie en Actieplan Stadspromotie Tiel

Tiel is een aantrekkelijke stad. Alleen te weinig mensen weten dat. Daarom geven we een nieuwe impuls aan de promotie van de stad. Door middel van stadspromotie willen we de aantrekkingskracht van Tiel vergroten en een voorkeurspositie krijgen in de hoofden van de gewenste doelgroepen. Om dat te bereiken kijken we niet alleen naar reclame, maar ook naar het merk, de stad zelf en de marketing. In het Actieplan Stadspromotie Tiel staat hoe we dat gaan doen.
Er zijn vele partijen in de stad die Tiel promoten als aantrekkelijke stad. Platform Tiel is een samenwerkingsverband dat zich richt op de stadspromotie van Tiel. Het verbindt verschillende partijen, stichtingen en organisaties. Partijen in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie hebben aangegeven intensiever te willen samenwerken. Dit met het doel Tiel in de regio en daarbuiten beter te kunnen promoten. De betreffende partijen willen zich verenigen in het Platform Tiel.

Pilot tijdelijke inlooplocatie jongeren in voormalige bios

Door Corona zijn er meer mensen thuis aan het werk en is er dus meer zicht op wat er in de wijk gebeurt. Inwoners hebben sneller last van jongeren. Vanuit het Jeugd Preventie Team (JPT) is de behoefte uitgesproken om tijdens Corona de inzet van de huidige jongerenwerkers op kwetsbare jongeren te versterken. Dit willen ze o.a. door middel van groepsactiviteiten en een “vindplaats” van jeugd voor ketenpartners en beschermde omgeving te creëren om kwetsbare jongeren beter te bereiken. Doel is om overlast tegen te gaan door jongeren meer van de straat te halen en daarnaast een plek te hebben om deze jongeren beter te begeleiden.
Verbinding maken en aan de slag gaan met (kwetsbare) jongeren wordt beperkt door de Coronamaatregelen De huidige (kantoor)ruimte bij de 4 Gravinnen is te klein voor activiteiten met groepen jongeren. De oude bioscoop Metro staat leeg. De locatie is verkocht aan een projectontwikkelaar die aan de slag is gegaan met plannen en procedures om de locatie een andere bestemming te geven. Dit duurt nog op z’n minst 3 maanden. Tot die tijd kan Mozaïek jongerenwerk de locatie als inloop- en werkplek van jongerenwerk gebruiken.

Overige besluiten

·        Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om deel te nemen aan een werkgeversvereniging veiligheidsregio’s. Deze werkgeversvereniging bestaat nog niet. Gelet op het belang van collectieve arbeidsvoorwaarden besloot het Veiligheidsberaad om per 1 januari 2021 een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s op te richten.
·        Het college heeft kennisgenomen van de jaarlijkse stand van zaken van de uitvoering van het hondenbeleid. Commissie Ruimte ontvangt hierover een informatienota.
·        Het college heeft de belastingverordening 20121 vastgesteld. Dit hangt nauw samen met het gemeentelijke begrotingsproces. Uitgangspunt is het vastgestelde inflatiepercentage van 1,7%. Daarnaast kunnen er inhoudelijke redenen zijn om tarieven aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in wettelijke regelingen of gemeentelijke besluitvorming. De raad ontvangt een raadvoorstel.
·        Het college heeft op verzoek van de Stichting Ondernemersfonds Tiel besloten de termijnen in artikel 6.1 en artikel 6.2 van het convenant Subsidieverstrekking Ondernemersfonds Tiel 2019-2023 aan te passen. Stichting Ondernemersfonds Tiel heeft aangegeven vaak niet voor 1 juni de jaarrekeningen van HvT, OCT en van Stichting Ondernemersfonds Tiel gereed te hebben. De datum van 1 oktober is daarmee realistischer.
·        Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de bezwarencommissie. Dit verslag gaat over het jaar 2019. De raad ontvangt een informatienota.
·        Het college heeft het register Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Tiel vastgesteld. De informatie is een volledig en geactualiseerd register, met alle wettelijk vereiste gegevens. Het register komt op www.overheid.nl.
·        In februari 2020 is de Gelijke Kansen Alliantie- Agenda Tiel vastgesteld in het college. Om uitvoering te geven aan deze agenda kan een subsidie ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ aangevraagd worden bij het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst ‘Gelijke kansen in het onderwijs Tiel’ en een intentieverklaring cofinanciering nodig. Het college gaat deze overeenkomst en intentie ondertekenen.
·        Het college heeft ingestemd met de tweede voortgangsrapportage 2020. In de voortgangsrapportage staat een zo compleet mogelijk beeld van alle doelen en resultaten in de begroting. Ook vindt u de stand van zaken van de moties, de ingeboekte bezuinigingen en de financiële mutaties.

Gemeente Tiel

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden