Nieuwsbrief voor gemeenteraad Tiel

Hieronder volgt de inhoud van de nieuwsbrief voor de gemeenteraad van Tiel.

Tiel - Het college wijst voorwaardelijke aansprakelijkheidsstelling van Mussius Advies BV af. Het gaat om de ontwikkeling van nieuw tankstation de Vaalt in de gemeente Neder-Betuwe.
·        De raad ontvangt een aantal controldocumenten. Ook vraagt het college aan de raad om het normenkader en de controle- en rapportagetoleranties voor de accountant vast te stellen. Dit is een nieuwe stap in de doorontwikkeling van de interne controle.
·        Bij de opdrachtverlening voor het beheer en uitlezen van het grondwatermeetnet is goed gekeken naar het inkoopbeleid. De opdrachtwaarde is echter hoger dan verwacht waardoor we toch afwijken van het inkoopbeleid. Het college verleent hier verschoning voor.
·        Het college vraagt subsidie aan tot max. € 300.000,00 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het verduurzamen van de woningvoorraad in Tiel. Deze subsidie willen we inzetten voor:
o het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen;
o het energiezuinig (laten) inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen;
o het (laten) geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner; o het (laten) geven van algemeen advies over de verduurzaming van woningen.
·        De commissie Bestuur ontvangt het jaarverslag Inkoop en Aanbestedingen 2019. Opvallend voor 2019 zijn de risico’s voor rechtmatigheid op het gebied van inhuur derden en subsidies. Hiervoor is een aantal beheersmaatregelen genomen.
·        Hoewel de Vlindertuin een participatieproject is, stelt het college eenmalig € 31.000 beschikbaar. Een gedeelte van het budget is voor de meerkosten die gemaakt zijn omdat er veel grof puin in de grond lag. Dit puin was afkomstig van de aanleg van Zinder. Ook ontvangt Stichting TielCentrum XL € 1.000 per jaar voor onderhoud van de tuin. De commissie Ruimte ontvangt een informatienota.
·        Het college stemt in met de Service Level Agreement 2021 van BSR met de kanttekening dat er over het jaar 2021 geen financiële afrekening plaatsvindt voor de nieuwe regeling informatieverzoeken.
·        Het college stemt in met een allonge op de koop-, samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst met Beursplein BV. Hierin wordt de betaling geregeld. Ook worden afspraken over de betaling van planschade geregeld.
·        Het college stemt in met de verkoop van een perceel grond met pand aan de Schouw 48a. De bestemming van dit pand is maatschappelijk.
·        Het college stemt in met de verkoop van het gebouw en terrein aan de Hoge Hof 2 in Kapel-Avezaath én het terrein tussen Hoge Hof 2, het hek van de school en de speeltuin. De bestemming is maatschappelijk.
·        Staatsbosbeheer biedt bospercelen te koop aan. Zo ook het Vuadabos en een perceel aan de Kasteelweg in Wadenoijen. Het college stelt aan de raad voor om beide percelen te kopen. Beide percelen hebben een belangrijke meerwaarde voor het leefmilieu en het beeld van de omgeving. Als eigenaar kan de gemeente eenvoudiger sturen op functie, inrichting en gebruik van de gronden. De koopprijs is € 175.000. Er is geen dekking uit reguliere budgetten. Op grond wordt niet afgeschreven. De kapitaallasten blijven daarmee beperkt tot de rentelasten. De rente bedraagt 1% van € 175.000 = € 1.750 per jaar structureel vanaf 2021.
·        Het college heeft de 6e impactmonitor vastgesteld. Hierin staan de effecten, ontwikkelingen en risico’s van de coronacrisis voor de gemeente. De gemeenteraad ontvangt een informatienota.

Gemeente Tiel

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden