CO2-reductie stagneert

Het gaat goed met de Gelderse inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het energiegebruik is daarentegen toegenomen en de beoogde reductie van broeikasgassen blijft o.a. daardoor achter bij de doelen. Dit zijn de conclusies uit de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord (GEA). 

Regio - Het gaat hier om gegevens over 2018 - de meest recente cijfers op dit moment. Het GEA is een Gelders netwerk van meer dan 200 organisaties uit het publieke en private domein die zich samen inzetten om de klimaatdoelen te behalen.

Het netwerk stelde zich bij de oprichting in 2015 als doel om jaarlijks 1,5% aan energie te besparen; om in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam op te wekken en; om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 55% te hebben teruggebracht (ten opzichte van 1990).

Geen besparing maar toename 

In plaats van een energiebesparing van 1,5% per jaar is er in 2018 3% meer energie gebruikt dan in 2015. In getallen: bij een besparing van 1,5% per jaar had het Gelderse energiegebruik in 2018 189.000 terajoule moeten bedragen. Nu is dat bijna 203.000 terajoule. Een verschil van 4.000 terajoule. Dat is te vergelijken met wat meer dan 70.000 huishoudens een jaar lang aan energie gebruiken. Dit betekent dat Gelderse inwoners en bedrijven meer moeten besparen dan die 1,5 % per jaar om de klimaatdoelen te halen.

Groei hernieuwbare bronnen

De inzet van hernieuwbare bronnen is in de laatste jaren sterk gestegen. Onder andere door de inzet van zonnepanelen op woningen. Tussen 2016 en 2017 was er sprake van een groei van 38% en van 2017 naar 2018 was er een groei van 70%.

Bij windenergie was tussen 2016 en 2017 sprake van een toename van 21% terwijl tussen 2017 en 2018 een 6% groei werd gerealiseerd. Of, in absolute getallen: 1.703 terajoule voor zon versus 526 terajoule voor windenergie (2018). In de windenergie worden nu grote inhaalslagen gemaakt. 

In Gelderland wordt bijna 70% van de duurzame elektriciteit met wind, water en zon geproduceerd.

Hernieuwbare energie versus totale energie

Bij volledige nakoming van de afspraken uit het SER-Energie-akkoord en het Gelders Energieakkoord, had in 2020 al 14% van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig moeten zijn. In 2018 was dat 5,8%. Als de bijmenging van biobrandstof bij de autobrandstoffen wordt meegerekend, dan is dat 7,3%. Daar blijven de resultaten dus nog achter.

CO2-reductie loopt achter

Het emissieniveau van broeikasgassen bedroeg in het vergelijkingsjaar 1990 23,6 megaton. Het leeuwendeel bestaat uit energiegerelateerde CO2. Voor de rest gaat het om overige broeikasgassen zoals lachgas en methaan. In 2017 bedroegen de emissies in Gelderland in totaal 19,7 megaton CO2 (alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO2. Ook wel CO2-equivalenten genoemd). Daarvan kwam 14,7 megaton uit energiegerelateerde bronnen en 5 megaton uit overige broeikasgassen. De energiegerelateerde CO2 blijkt dus met ongeveer 10% te zijn afgenomen. De overige broeikasgassen met bijna 30%. Om de doelen te halen moet de energiegerelateerde CO2-emissie nog met bijna 50% dalen - en de overige broeikasgassen nog met 36% - om de afspraken van 2030 te halen. Een enorme opgave.

Gelders Energieakkoord

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden