Tree Centre Opheusden doet oproep aan College gemeente Buren: handhaaf uw eigen archeologieregels!

Tree Centre Opheusden doet oproep aan College gemeente Buren: handhaaf uw eigen archeologieregels!

Tree Centre Opheusden (TCO), de vereniging voor laanboomtelers, ziet de ene na de andere teler de dupe worden van de merkwaardige uitleg van het College van de gemeente Buren van haar eigen bestemmingsplannen. Althans als het om archeologie gaat.

Wat is namelijk het geval? Sinds 2018 buigen ambtenaren van de gemeente Buren en de Omgevingsdienst Rivierland (ODR) zich over de vraag of laanboom- en fruittelers archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren bij het beplanten van hun percelen. De regels in de bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn klip en klaar: laanboom- en fruittelers zijn niet vergunningplichtig als het om dit onderzoek gaat.

Na een bezwaarschrift van de Stichting Milieuwerkgroep Buren (MWB) die het niet eens was met een door de gemeente verleende vergunning aan een teler in Ingen, werd de kwestie voorgelegd aan de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Zowel de ODR als ambtenaren van de gemeente Buren lieten de commissie weten dat zij keurig de regels hadden gevolgd en dat archeologisch onderzoek niet voorgeschreven kon worden.

Verrassenderwijs kwam de bezwaarschriftencommissie tot een andere conclusie. Deze vond dat telers wel degelijk verplicht waren archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit advies werd merkwaardigerwijs door het College overgenomen en sinds die tijd handhaaft de ODR dat besluit. Gevolg hiervan? Al diverse laanboomtelers hebben een brief van de ODR gekregen dat zij onmiddellijk moeten stoppen met de aanleg van hun percelen op straffe van een dwangsom van € 5000,-. En de telers werd voorgeschreven archeologisch onderzoek te laten uitvoeren,

Inmiddels heeft TCO documenten ontvangen van de gemeente Buren die inzicht geven in de conclusie van de bezwaarschriftencommissie. TCO constateert dat de commissie er een heel eigen interpretatie op na houdt die geen enkel verband heeft met de archeologische voorschriften in de bestemmingsplannen. Van veel belang voor TCO en de kwekers is een uitspraak van de Raad van State in een vergelijkbare zaak. De Raad bepaalde daarin dat ’de rechtszekerheid eist dat er in beginsel uitgegaan dient te worden van hetgeen in het bestemmingsplan is bepaald’. De bezwaarschriftencommissie heeft dat nagelaten zo constateert TCO. TCO is van mening dat het advies juridisch niet is onderbouwd en daarmee ernstig tekort schiet.

De schade die hierdoor bij telers is veroorzaakt heeft TCO nog niet laten schatten maar die is enorm. En die loopt alleen maar verder op als de ODR deze handhaving doorzet. En bovendien betaalt de belastingbetaler ook nog eens mee aan onterechte handhavingszaken.

TCO doet daarom een dringend beroep op het College om snel terug te komen op het eerder genomen besluit. Niet moet worden uitgesloten dat de ODR nog meer telers sommeert te stoppen met hun werk. De schade wordt dan alleen nog maar groter. Een brief* met dit verzoek heeft TCO vandaag aan het College gestuurd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden