Nieuwsbrief aan gemeenteraad van Tiel

Nieuwsbrief aan gemeenteraad van Tiel

Tiel - De wekelijkse nieuwsbrief aan de gemeenteraad van Tiel met een korte toelichting op de besluiten die het college heeft genomen:

Veiligheidsbeeld met jaarcijfers 2020

Het college heeft kennisgenomen van het veiligheidsbeeld met jaarcijfers 2020 van de gemeente Tiel. We zien een duidelijke positieve trend op het gebied van veiligheid. Er zijn minder incidenten op het gebied van criminaliteit en minder overlastmeldingen. Op sommige vlakken is er zelfs een zeer sterke afname in de cijfers, bijvoorbeeld bij criminaliteit met een hoge impact zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. De cijfers over 2020 worden in meer of mindere mate beïnvloed door de effecten van Corona. Ook de stadse problematiek, sociale demografie en de regionale functie en voorzieningen van onze gemeente beïnvloeden de veiligheidscijfers. Aandachtspunten voor het uitvoeringsprogramma 2021-2022 zijn onder andere: de impact van Corona op de langere termijn, cybercrime, inbraken in schuren en winkeldiefstal. De commissie Bestuur ontvangt een bespreeknota.

Geluidsanering Nieuwe Tielseweg en omgeving

Het college stuurt het saneringsprogramma voor de Nieuwe Tielseweg en omgeving ter vaststelling naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De inspraakreacties geven geen aanleiding om het saneringsprogramma aan te passen. Voor de Heiligestraat is groot onderhoud aan de weg en riolering gepland in 2021. In samenspraak met de bewoners is een inrichtingsplan gemaakt. Ook bij de Nieuwe Tielseweg is groot onderhoud aan het wegdek gepland. Hier komt geluidsarm asfalt. Bij de overige wegen onderzoeken we of de geluidwering van de woningen voldoende is. Als dat niet het geval is, krijgen de woningen extra geluidsisolatie.

Overige besluiten

  • De commissie Beleidscyclus en de Auditcommissie ontvangen een informatienota over de Managementletter van de accountant.
  • De gemeente Tiel gaat beleid opstellen voor de invoering van verhuurdersvergunningen. Hiermee krijgen we meer grip op de verhuur van onzelfstandige woonruimtes aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Met een verhuurdersvergunning kunnen gemeenten eisen stellen aan de verhuurder.
  • Het college stelt aan de raad voor om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Hierin vragen wij onder andere aan de VRGZ om eventueel noodzakelijke extra kosten binnen de begroting op te vangen. Ook vragen wij om de generieke bezuiniging van 2021 een structureel karakter te geven.
  • De commissie Bestuur ontvangt een bespreeknota over de Kadernota van Avri. Het college vraagt aan de commissie wat de Tielse vertegenwoordiger kan meenemen naar het Algemeen Bestuur van Avri over het voorstel “Kadernota Avri 2022“.
  • De gemeente Tiel neemt deel aan een pilot van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De pilot levert een regionale analyse op over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Het biedt de kans om knelpunten te bespreken en aan te pakken. Het is aan de regiogemeenten om dat, al dan niet gezamenlijk, uit te werken. De commissie Ruimte ontvangt een informatienota.
  • De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een besluit genomen over het voorkeursalternatief A2 Deil-Vught uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De commissie Ruimte ontvangt een informatienota over de inhoud en de financiële gevolgen van dit besluit en de voor Tiel relevante onderdelen.
  • Verschillende ontwikkelingen, zoals landelijke wet- en regelgeving, lokale ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving maken dat een update van de beleidsregels voor ambulante handel nodig is. Het college heeft de nieuwe beleidsregels in concept vastgesteld. Voordat het college de beleidsregels definitief vaststelt kan iedereen gedurende zes weken een inspraakreactie geven. De raad ontvangt een informatienota.

Publieke optredens

Wanneer

Wat

Wie
Woensdag 20 januari

Overdracht speelplek Steur (digitaal)

Wethouder Groen

11.30 uur


Donderdag 21 januari

Afscheid voorzitter/secretaris Dorpsraad Kapel-

Wethouder Brink

18.30 uur

Avezaath

Maandag 25 januari

Overdracht speelplek Matzkaplein (digitaal)

Wethouder Groen

12.00 uur


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden