Uit de nieuwsbrief voor de gemeenteraad van Tiel

Uit de nieuwsbrief voor de gemeenteraad van Tiel

Dinsdag 06 april 2021 

Tiel - Uit de collegevergadering

  • De fractie van de PvdB heeft art. 41 vragen gesteld over de inzet van extra middelen ter bestrijding van armoede als het gevolg van Corona. Het college heeft deze vragen beantwoord.
  • De commissie Samenleving ontvangt een informatienota over het verscherpte toezicht op en de handhavingsmaatregelen tegen Mesazorg. Mesazorg is een gecontracteerde aanbieder van zorg en ondersteuning Wmo en Jeugdwet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed onderzoek naar deze zorgaanbieder. Uit het inspectierapport d.d. 7 januari 2021 blijkt dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals opgelegd in de raamovereenkomst. Er is direct een cliëntenstop opgelegd. Er wonen geen door de samenwerkende gemeenten geïndiceerde cliënten bij Mesazorg. Wel wonen er cliënten die geplaatst zijn door Gecertificeerde Instellingen. De inspectie is van mening dat uitplaatsing naar een andere zorgaanbieder niet direct noodzakelijk is. De inspectie monitort de uitvoering van de vastgestelde verbeterpunten. Worden deze niet of onvoldoend gerealiseerd, bestaat de mogelijkheid dat de samenwerkende gemeenten de raamovereenkomst met de zorgaanbieder ontbinden.
  • Onze gemeente ontvangt als contactgemeente Voortijdig Schoolverlaten (VSV) sinds 2017 jaarlijks een specifieke uitkering uit de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. De gemeente betaalt deze uitkering door aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) gedurende de periode van het regionale programma 2021-2024. Dat geldt ook voor de extra eenmalige uitkering ad €

118.869,87 voor 2020 en 2021 die Tiel als contactgemeente heeft ontvangen voor het bestrijden van de effecten van de coronacrisis.

  • De fractie van de VVD heeft art. 41 vragen gesteld over de najaarskermis. Het college heeft deze vragen beantwoord.
  • De gemeente huurt een adviseur openbare veiligheid in voor inzet in het crisisteam corona. Zonder externe inhuur zou de vaste formatie onvoldoende zijn en zou de gemeente haar regionale rol niet kunnen vervullen. Omdat de crisis voortduurt heeft het college besloten de inhuur te verlengen. Ten behoeve van de continuïteit van de advisering heeft het college besloten af te wijken van het inkoopbeleid.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de (ver)nieuwbouw van het lyceum van het Lingecollege. Als het werk klaar is, beschikt het Lingecollege over een modern onderwijsgebouw. Mede daarmee kan de onderwijsinstelling haar maatschappelijke opdracht en de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs vormgeven en haar concurrentiepositie in de regio verbeteren. Tijdens de werkzaamheden was er sprake van een aantal tegenvallers en uitgaven om latere kosten te voorkomen. Bij de start van de werkzaamheden is een post onvoorzien aangehouden van 3%. Dit blijkt onvoldoende te zijn. Naar verwachting wordt het budget tot einde werk met ongeveer 1,3% overschreden. Het college stelt de raad voor om het budget daarom te verhogen met maximaal € 180.000,-. De raad ontvangt een raadsvoorstel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden