Ambitie van de RES1.0

Voor de volledigheid van de verdere behandeling van het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 (RES1.0), geven we een beeld van de samenhang van de eerdere voorstellen.

Buren - Deze voorstellen hebben geleid tot het huidige voorstel RES 1.0 en dan met name de regionale ambitie: de verdubbeling.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES) in het algemeen:

Infographic RES: waarom? wat? hoe? waar? met en voor wie? Een overzichtelijke weergave.

YouTube Fruitdelta Rivierenland: visie op de RES Rivierenland door partners van de stuurgroep.

Vraag- en antwoordpagina RES: antwoord op veel gestelde door inwoners.

Besluit RES 1.0

De raad stelde in 2020 het regio brede concept RES-bod vast. Daarin was de ambitie tot ‘verdubbeling’ geen expliciet onderdeel van het eerste deel van het besluit. Te weten: Instemmen met het indienen van het regionaal concept RES-bod van 0,632 TWh bij het Nationaal Programma RES op 1 juni 2020.

Wat betreft Buren was dit RES-bod opgebouwd uit de al gerealiseerde windmolens en vastgestelde plannen, zoals het drijvende zonnepark Lingemeer.

Het tweede besluit van dat voorstel betrof:

Kennisnemen van het regionale vervolgproces om te komen tot het indienen van een definitief bod voor de RES 1.0 op 1 maart 2021 en de rol van de samenwerkingsagenda.

Dit tweede besluit verwees onder andere naar de inleiding van dat concept RES-bod, wat het pad naar de uiteindelijke RES1.0 omschrijft. De tweede stap die gezet zou kunnen worden met als ambitie:

We streven hiermee naar minimaal een verdubbeling van ons concept bod. De uitkomst hiervan is afhankelijk van de gesprekken met onze inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers. Onze brede regionale samenwerking vanuit een gezamenlijk belang geven ons het vertrouwen dat dit kan. De opbrengsten van de ruimteateliers bieden hiervoor een goede basis.

Deze ambitie was globaal in dezelfde bewoordingen ook opgenomen in het raadsvoorstel. Gelet op het eerdergenoemde tweede besluit is het te zien als onderdeel van de opdracht om de RES1.0 op te pakken. Die is nu in het huidige voorstel RES1.0 uitgewerkt.

Zon- en windbeleid

In januari dit jaar stelde uw raad vervolgens het raadsvoorstel voor het Burense zon- en windbeleid vast. Dat beleid heeft die ambitie feitelijk ook als uitgangspunt. Zo staat onder andere in de samenvatting van dat raadsvoorstel: Dit beleidskader wil de ontwikkeling van de opwek van zon- en windenergie mogelijk maken en zo de Burense ambities voor duurzame energie realiseren. Dit is afgestemd met de regionale ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie (RES) en maakt tegelijkertijd lokale en innovatieve ontwikkelingen mogelijk.

In de nota gaat het in essentie om de ruimtelijke aspecten voor het Burense zon- en windbeleid, wat betreft de kwalitatieve invulling van de te realiseren zon- en windopgave voor Buren. Op dat moment was het namelijk niet zinvol om in die nota aantallen vast te stellen, omdat die nog in het traject van de ontwikkeling van RES 1.0 regionaal afgestemd en vastgesteld moesten worden.

Het RES1.0 voorstel dat nu voorligt, geeft dus nu uitwerking aan de in het begin genoemde regionale ambitie met onder andere de grootschalige ontwikkelingen van zonne- en windenergie voor Buren. Waarbij het lokale Burense beleid ook ruimte biedt aan kleinschaligere ontwikkelingen.

Klimaatvisie

Op 19 mei 2020 stelde uw raad de klimaatvisie vast. Hierin staat de Burense visie op het duurzaamheids- en

klimaatbeleid. De ambities zijn:

De uitstoot van CO2 in 2030 met 55% terug brengen (t.o.v. 1990);

een duurzaam Buren zonder fossiele brandstoffen in 2050

een gemeente die klimaatveranderingen op kan vangen;

een gemeente die een circulaire economie heeft.

Dit komt overeen met de doelen in het Gelders Energieakkoord, het klimaatakkoord en de klimaatwet.

Het opwekken en gebruiken van duurzame energie draagt bij aan het beperken van die CO2-uitstoot. Stappen zoals de RES1.0 zijn essentieel voor het realiseren van deze ambities.

Inwonersrondes

Het voorgaande is opgepakt met de gevraagde consulatie van inwoners. In twee reeksen van meerdere digitale bijeenkomsten zijn reacties en suggesties van inwoners opgehaald met betrekking tot de inpassing en de mogelijke zoekgebieden. Dit om te beginnen medio september 2020 met de eerste reeks en meer recent eind maart / begin april 201 met een tweede reeks. Als algemene lijn kwam daarbij wel naar voren dat er instemming was met de ontwikkeling van zonne- en windenergie en het zoekgebied in meerderheid wel als begrijpelijk gezien werd.

Al met al is daarmee wat in mei 2020 met het concept RES-bod als vervolgstappen aan u is voorgelegd, nu uitgewerkt in een integraal voorstel over de ambitie en de realisatie daarvan.

Zo wordt die ambitie voorgelegd voor daadwerkelijke vaststelling, geïntegreerd met de opzet van de realisatie daarvan. Dat met als voordeel dat nu de discussie dus niet louter gaat over een abstracte en theoretische ambitie, maar ook gevoerd kan worden aan de hand van concrete zoekgebieden en een kwalitatieve opgave.

(Uit: Raadsjournaal gemeente Buren)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden