College stemt in met overeenkomst BSC

Op 8 juni stemde het college in met de huur- en exploitatieovereenkomst, inclusief vitaliteitsafspraken, met de Burense Sport Coörperatie (hierna BSC en voorheen BVV).

Buren - Met het ondertekenen van de overeenkomst geven we uitvoering aan uw besluit van 16 april 2019. Bij dit besluit stelde u het afsprakenkader voor de verzelfstandiging van de acht voetbalverenigingen in onze gemeente vast. Op 9 december 2019 hebben wij u geïnformeerd tijdens een openbare informatiebijeenkomst over de contouren van de contractafspraken.

Veel voordelen

De overeenkomst levert voor partijen veel voordelen op:

Langdurige zekerheid, de contractafspraken gelden voor 20 jaar;

De krachtenbundeling via de BSC, zodat alle individuele verenigingen hiervan op verschillende fronten kunnen profiteren. Denk aan kennisdeling, financiële voordelen in het kader van efficiency, gezamenlijke inkoop en het creëren van maatschappelijk draagvlak;

Afspraken over en een financiële prikkel voor de BSC en de individuele voetbalverenigingen- om extra te investeren in vitaliteit én dus ook in de gezondheid en leefbaarheid voor onze inwoners;

De BSC wordt voor de gemeente het primaire aanspreekpunt voor alle acht voetbalverenigingen. Het levert dus korte lijnen op;

Het ontzorgen van de gemeente als het gaat om groot onderhoud en renovaties van de voetbalvelden en groenonderhoud op de sportcomplexen;

Kostenbesparing voor de gemeente. BSC bewijst in de praktijk dat het groot onderhoud en renovaties van voetbalvelden goedkoper kan uitvoeren dan de gemeente;

Open sportparken, toegankelijk voor alle inwoners.

Toetreden instellingen

De statuten van de BSC zijn zo opgesteld dat ook andere verenigingen, maatschappelijke en culturele instellingen kunnen toetreden. Hierdoor kan er op termijn een ‘zwaan, kleef aan’ effect ontstaan met nog meer toegevoegde waarde voor onze inwoners.

Afweging

Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden in relatie tot het ZBB-traject. In principe gaat het over een niet-wettelijke taak. In dit geval is er sprake van een langdurig en bijna afgerond proces.

Terugkomen op gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen in het kader van het ZBB-traject kan de gemeente schaden (onbetrouwbare overheid).

(Uit: Raadsjournaal gemeente Buren)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden