Van links naar rechts Louis de Koning (voorzitter v.v. B.Z.S. Beusichem), wethouder Daan Russchen en Dick van Ommeren (interim voorzitter BVV en voorzitter FC Lienden).
Van links naar rechts Louis de Koning (voorzitter v.v. B.Z.S. Beusichem), wethouder Daan Russchen en Dick van Ommeren (interim voorzitter BVV en voorzitter FC Lienden). (Foto: )

Burense voetbalclubs samen aan de bal

Als het aan het college van de gemeente Buren ligt, gaan de acht Burense voetbalverenigingen in de toekomst gezamenlijk zelfstandig de renovatie, het beheer en het onderhoud van de voetbalvelden en overige zaken op het sportcomplex (groen, dug-outs, doelen, hekwerken, ballenvangers, etc.) uitvoeren.

Buren - De samenwerkende Burense voetbalverenigingen, verenigd in de BVV, krijgen hiervoor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente van 164.000 euro. Daarbij ontwikkelen de Burense Voetbalverenigingen zich de komende jaren tot open, vitale sportverenigingen. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting op 16 april over dit voorstel.

Het voorstel van het Burense college aan de gemeenteraad over dit zogenaamde 'afsprakenkader' tussen gemeente en de Burense Voetbalverenigingen (BVV) is het resultaat van een langdurig proces. Het besluit in 2010 van de toenmalige gemeenteraad om de subsidie voor het onderhoud van sportvelden per 2012 te beëindigen vormde voor de BVV aanleiding gezamenlijk te onderzoeken hoe zij de gevolgen daarvan konden opvangen. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot samenwerking tussen de voetbalverenigingen op het gebied van renovatie en onderhoud van de accommodaties, maar ook bijvoorbeeld wat jeugdvoetbal betreft. Daarnaast heeft het geleid tot uitwisseling van informatie en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over aspecten als veiligheid en het invoeren van nieuw beleid.

Wethouder Daan Russchen: "Met bijna 2.300 leden en meer dan 500 vrijwilligers die jaarlijks meer dan 100.000 uur vrijwilligerswerk doen, hebben de Burense Voetbalverenigingen een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. Jong en oud ontmoeten elkaar op de voetbalclub en doen samen aan sport en beweging. Dat willen we graag behouden voor onze gemeente. Financieel gezien is de samenwerking een win-win-situatie voor beide partijen. De gemeente heeft met de BVV één aanspreekpunt. Dat scheelt enorm in het aantal ambtelijke uren overleg en afstemming over renovatie, beheer en onderhoud van afzonderlijke sportparken. De BVV kan op haar beurt door deze samenwerking meer doen met het geld dan alle verenigingen afzonderlijk en kan bovendien gezamenlijk eigen keuzes maken en prioriteiten stellen. Dick van Ommeren, interim-voorzitter van de BVV, benadrukt: "Er is geen sprake van een fusie tussen voetbalverenigingen. Iedere voetbalvereniging behoudt haar eigen identiteit en ook het eigen sportpark staat niet ter discussie. Wel zullen we als clubs veel meer open moeten staan voor nieuwe initiatieven en nadrukkelijker de samenwerking met de dorpsgemeenschap en andere partijen moeten zoeken. Dit biedt gelijkertijd kansen voor de clubs. Bovendien, samen sta je nou eenmaal sterker. Richting de gemeente en de maatschappij maar bijvoorbeeld ook richting leveranciers."

Koepelorganisatie

Als de gemeenteraad instemt met het voorliggende voorstel, worden de afspraken geformaliseerd. Daarvoor zullen de Burense Voetbalverenigingen een koepel in de vorm van een coöperatie of stichting oprichten. Dit is nodig om de renovatie-, beheers- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en als gesprekspartner te fungeren voor de gemeente. Het college stelt de gemeenteraad voor eenmalig 110.000 euro beschikbaar te stellen voor een bijdrage in de kosten voor het oprichten van deze koepelorganisatie, het op orde brengen van de accommodaties en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Vitale sportverenigingen

Aan de bijdrage van de gemeente is de voorwaarde verbonden dat de Burense voetbalverenigingen zich verder ontwikkelen richting open, vitale sportverenigingen. Dit zijn sportverenigingen met een duidelijke binding met de samenleving, met (maatschappelijke) activiteiten die bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van de inwoners van het dorp of stad of omliggende dorpen. De sportvereniging is daarbij een ontmoetingsplek en fysiek knooppunt voor onder meer kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten en werkzoekenden in de wijk, het dorp. De accommodaties moeten zich ontwikkelen tot vitale sportparken. Multifunctionele accommodaties die niet alleen door de verenigingen gebruikt worden maar ook bv. door het onderwijs en waar activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals ouderen plaats vinden. De Burense voetbalverenigingen gaan hiervoor niet alleen onderling nadrukkelijker nauw samenwerken, maar zullen ook de verbinding zoeken met andere relevante partijen in dorp of stad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden