Buren zet volgende stap

Buren - De gemeente Buren ontwikkelt zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met diverse kernen. We zetten in op de eigen kracht van de organisatie en het behoud van onze identiteit. 

Begin dit jaar stelde de gemeenteraad van Buren het coalitieakkoord ‘Daadkrachtig en kerngericht’ vast om deze ambitie waar te maken. Op basis van dat coalitieakkoord heeft het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsagenda opgesteld. In de uitvoeringsagenda geeft het college aan hoe ze de doelen uit het coalitieakkoord gaan waarmaken. Burgemeester Jan de Boer: “Het uitvoeringsprogramma van het college is ambitieus en we gaan er dan ook voor! Samen met onze raad, inwoners, instellingen en bedrijven.”

Uitvoeringsagenda 2020-2022

In de uitvoeringsagenda is aan iedere afspraak uit het coalitieakkoord een concreet resultaat, een planning en een budget gekoppeld. Zo wordt zichtbaar op welke manier het college uitvoering geeft aan de afspraken. De komende twee jaar zijn er veel ambities en plannen. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk de ambitie van een daadkrachtige en kerngerichte gemeente is. Wethouder Karl Maier (o.a. Kerngericht werken) geeft aan: “Naast alle ambitieuze plannen en visies uit deze uitvoeringsagenda voor de komende 2 jaar, wil de gemeente juist nu zichtbaar zijn voor inwoners en ondernemers door maatregelen te nemen ter bescherming van gezondheid. Maar ook door tijdelijke ondersteuning te bieden aan iedereen die wordt getroffen door deze coronacrisis.”

In het coalitieakkoord is afgesproken om te werken aan een financieel robuuste gemeente. Dit is nodig voor een gemeente die kwalitatief goede dienstverlening wil bieden en de belangrijke en ingewikkelde opgaven van deze tijd aan kan. Wethouder André van den Hurk (o.a. Financiën) zegt hierover: “De extra verhoging van de onroerendzaakbelasting wordt verantwoord besteed middels de uitvoering van de strategische opgaven voor onze inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast zal op het terrein van financiën sterk aan de wind worden gezeild in deze financieel en maatschappelijk moeilijke periode.”

Strategische opgaven

In 2019 stelde de gemeenteraad zes strategische opgaven vast. Dit zijn: samen sterk in de regio, kerngericht werken, transformatie in het sociaal domein, duurzaamheid, invoering van de Omgevingswet en een nieuwe visie op dienstverlening. De strategische opgaven zijn meerjarige, programma-overstijgende maatschappelijke opgaven. De wereld verandert en met de zes strategische opgaven zorgen we ervoor dat de gemeente Buren hier klaar voor is.

Via het coalitieakkoord 2020-2022 is er voor twee jaar extra budget gereserveerd voor de strategische opgaven. In de uitvoeringsagenda verdeelde het college dit budget onder de verschillende opgaven. Een groot deel van het budget gaat naar de opgave duurzaamheid. Wethouder Pieter Neven (o.a. Duurzaamheid) licht toe: “Buren gaan we verder verduurzamen. Om dat te bereiken werken we de klimaatvisie uit en maken plannen voor zon, wind en warmte. Inwoners en bedrijven betrekken wij daarbij. Door het Energieloket Buren gaan we inwoners en bedrijven duurzame adviezen geven. Daarnaast gaan we dit jaar werken aan een plan voor laadpalen in onze gemeente.”

Voor andere strategische opgaven werd ook al eerder budget gereserveerd, onder andere via het coalitieakkoord. Zo ook voor het sociaal domein. Doel van deze opgave is om zorg en ondersteuning dichter bij huis, integraal en meer op maat te organiseren. Dit geven wij vorm in de transformatie van het sociaal domein. Wethouder Niko Wiendels (o.a. Sociaal domein) geeft aan: “We gaan het sociaal domein met alle zorg en hulp goed op de kaart zetten. Maar de transformatie moeten we zelf doen. Tijdens de coronacrisis zien we prachtige initiatieven hoe we naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Laten we dat vooral vasthouden: we doen het samen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden