Provinciale Staten beoordelen Kadernota omgevingsvisie

Regio - Op 20 mei bespreken Provinciale Staten de kadernota Gaan voor Gaaf Gelderland in een oordeelsvormende bijeenkomst. Het gaat over de vertaling van bestuurlijke ambities in uitvoeringgerichte programma’s zoals bedoeld in de Omgevingswet.

Ook de omgevingsverordening wordt besproken, net als de algemene subsidieverordening en het subsidiereglement inclusief de manier waarop subsidies worden opgesteld en gegund. Statenleden en Gedeputeerden Peter Kerris en Jan Markink praten over de manier van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en de manier van ruimtelijk inpassen.

Een tweetal instrumenten – te weten de Gelderse Omgevingsverordening en de Algemene Subsidieverordening (ASG) – zijn kader stellende instrumenten en vallen onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. In de nota staan voorstellen op hoofdlijnen over de doorontwikkeling van deze instrumenten. Deze voorstellen zijn het begin van de verdere invulling van de Omgevingsverordening en de Subsidieverordening.

Datum, agenda en locatie
Provinciale Staten vergaderen over dit onderwerp op 20 mei van 11.15 – 12.45 uur.
De agenda is beschikbaar via het Stateninformatiesysteem, www.gelderland.nl/stateninformatie.

Inspreken en live bekijken
Iedereen mag inspreken tijdens deze bijeenkomst. Neemt u daarvoor contact op met de griffie via e-mail griffie@gelderland.nl of telefoon (026) 026 359 91 34
De vergadering kunt u live bekijken via www.gelderland.nl/statenlive.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden