Fietsplan en overige besluiten

De commissie Ruimte ontvangt een informatienota over het Regionale Fietsplan Rivierenland. 

Tiel - Het doel van dit plan is om regionaal samen te werken aan een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk, waardoor woon- en werklocaties, scholen en andere (recreatieve) voorzieningen beter per fiets bereikbaar worden. Het Regionale Fietsenplan is een kader om afspraken te maken met de provincie Gelderland om het regionale fietsnetwerk van Rivierenland compleet te maken. Het Regionale Fietsplan is een uitwerking van het regionale Uitvoeringsplan Mobiliteit.

Overige besluiten
De fractie van Kleurrijk ontvangt een brief met antwoorden op vragen (art. 41) over de huisvesting van de bewoners van de Batouwe
·        Het college informeert de commissie Bestuur in een informatienota hoe het staat met de uitvoering van de motie ‘Een subsidioloog voor Tiel’. De opdracht voor een subsidiescan is inmiddels verstrekt en wordt uitgevoerd. In juli is er een voorlopig overzicht van de meest substantiële of meest aantrekkelijke subsidiekansen voor onze gemeente, inclusief de corona-gerelateerde nieuwe subsidiemogelijkheden van dat moment. We houden het subsidielandschap de komende maanden extra scherp in de gaten om snel te kunnen reageren op komende landelijke en provinciale crisis- en/of subsidiemaatregelen.
·        Het college heeft het Werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 2020 vastgesteld. Hierin staat hoeveel en welke producten de ODR aan de gemeente levert. Dit werkprogramma is gemaakt op basis van onder andere kengetallen en verwacht aanbod van vergunningaanvragen. De commissie Bestuur ontvangt een informatienota.
·        Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de volgende jaarstukken en/of concept (programma)begrotingen:
o de ontwerp-jaarstukken 2019, de ontwerp-Resultaatbestemming 2019 en de ontwerp-Programmabegroting 2021 van Omgevingsdienst Rivierenland.
o de voorlopige jaarrekening 2019 (onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring) van de Gemeenschappelijke Regeling Avri en de resultaatsbestemming van de diverse programma’s.
o de jaarstukken 2019 en de concept-begroting 2021 van Regio Rivierenland. Wat betreft de concept-begroting stelt het college voor om in een zienswijze aan te geven dat het beschikbaar stellen van de Tielse bijdrage aan het RIF afhankelijk is van de evaluatie daarvan en van de bestedingsmogelijkheden van de gemeente als gevolg van de coronacrisis.
o de concept-jaarrekening en het jaarverslag 2019 van GGD Gelderland-Zuid. De gemeenteraad ontvangt hiervoor vier raadsvoorstellen.
·        De gemeenteraad ontvangt een nieuwe versie van de Tielse Impactmonitor. De impact monitor geeft inzicht in de effecten van de coronacrisis voor de gemeente Tiel. De monitor is bedoeld om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen en risico’s.
·        De gemeente verleent een geldlening voor € 80.000,- aan Stichting Corsowagen Passewaaij voor de bouw van de nieuwe hal aan de Tielerwaardlaan. Het college heeft dit besloten omdat de bank, als gevolg van de coronacrisis geen prioriteit geeft aan de aanvraag van de corsoclub. Ook zou de rente voor de geldlening bij de bank hoger zijn, waardoor de club meer subsidie zou moeten aanvragen. Met de geldlening draagt de gemeente samen met de corsoclub bij het meer op de kaart zetten van de wijk Passewaaij en het vergroten van de saamhorigheid binnen de wijk. De commissie Samenleving ontvangt een informatienota.

Publieke optredens
In het kader van de coronacrisis posten burgemeester en wethouders regelmatig berichten op sociale media via hun eigen accounts en/of via de gemeentelijke accounts. Volg daarvoor gemeente Tiel op Facebook en @gemTiel op Twitter.

Bron: Uit de collegevergadering van 19 mei; nieuwsbrief voor de gemeenteraad van Tiel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden